0903 733 984 nastavenie: email

Pravidlá

Prevádzkový poriadok a pravidlá prevádzky FUNNY PARKU

Detský zábavný park FUNNY PARK Tanečník Zákamenné (ďalej len FUNNY PARK) je určený pre pohybové aktivity, hry, zábavu a relax, čo vyžaduje ohľaduplnosť, zvýšenú pozornosť a vzájomné rešpektovanie všetkých návštevníkov.

1. Vstupom do areálu FUNNY PARKU návštevníci súhlasia s týmto prevádzkovým poriadkom a pravidlami, ktoré sú súčasne pre všetkých návštevníkov záväzné.

2. Tento prevádzkový poriadok a pravidlá sú vyvesené v priestoroch prevádzky a verejne prístupné všetkým návštevníkom FUNNY PARKU.

3. FUNNY PARK je určený pre deti všetkých vekových kategórií a dospelých. Dieťa musí byť v sprievode dospelej osoby, teda osoby staršej ako 18 rokov.

4. Počas pobytu vo FUNNY PARKU je za deti zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Deťom bez sprievodu nebude umožnený vstup. Prítomnosť personálu FUNNY PARKU nezbavuje sprievod dieťaťa povinnosti dohliadať na sprevádzané dieťa. Sprievod týmto upozorňujeme a žiadame aby dôsledne vykonával svoju povinnosť dohľadu a nespoliehal sa na personál FUNNY PARKU.

5. Vstup do FUNNY PARKU je spoplatnený (viď zverejnený aktuálny cenník).

6. Vstup do FUNNY PARKU je prísne zakázaný:
a) zvieratám,
b) osobám pod vplyvom alkoholu, návykových látok či silných liekov,
c) osobám u ktorých sa prejavú akékoľvek príznaky ochorenia,
d) agresívnym osobám a osobám s rušivým správaním,
e) osobám s nedostatočnou hygienou,
pričom posúdenie stavu a skutočností je v kompetencii pracovníkov FUNNY PARKU.

7. Po dosiahnutí plnej kapacity prevádzky bude z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu zachovania optimálneho komfortu ďalším osobám vstup zamietnutý.

8. Prevádzka FUNNY PARKU je rozdelená na priestor kaviarne a hracie plochu s jednotlivými atrakciami: Škriatkove prekážky – detské lanové preliezky, Trampolína, Hojdačka lesa a Veveričkin skok.

9. Hracie plochy s atrakciami sú rozdelené podľa typu, obtiažnosti resp. veku alebo hmotnosti a sú označené tabuľami s názvom, odporúčaným vekom resp. váhou, prípadne maximálnou kapacitou a nosnosťou, ktoré je nutné kvôli bezpečnosti návštevníkov dodržiavať.

10. Na atrakciách je prísne zakázané:
a) nosiť a konzumovať akékoľvek jedlo, sladkosti, žuvačky a nápoje,
b) brať so sebou ostré predmety, šatky, šperky, šnúrky, šály alebo iné predmety, oblečenie nesmie mať kovové ozdoby či pracky, ktoré by mohli spôsobiť zranenie sebe alebo iným osobám,
c) brať na atrakcie vlastné hračky,
d) šplhať sa po ochrannej sieti,
e) liezť po šmýkačke v protismere,
f) agresívne sa hrať, napádať či obmedzovať iné deti pri hre,
g) hádzať kamienky a iné predmety na trampolínu alebo iné osoby,
h) behať a naháňať sa.

11. Škriatkove prekážky sú určené výhradne pre deti od 4 do 12 rokov, s hmotnosťou do 50kg.
Doporučujeme, aby bola mladším deťom poskytnutá asistencia starším súrodencom. Kapacita Škriatkovych prekážok je 5 detí na plošinke a 5 detí na prekážke za predpokladu, že sa ju snažia prekonať. Snažíme sa vyhnúť situáciám, kedy sa deti na prekážke zastavia, nahromadia a začnú sa na nej hojdať. Po prípadnom páde z prekážky bude dieťa zachytené do bezpečnostnej siete. Bezpečnostné siete nie sú primárne určené pre lezenie, ale pre zachytenie pádu. Nadmerné „lezenie“ v bezpečnostných sieťach môže viest k ich poškodeniu.

Vstup na detské lanové preliezky nedoporučujeme:
a. deťom so srdcovou vadou
b. deťom, ktoré v poslednej dobe prekonali vážné zranenie, predovšetkým chrbtice
c. ostatným deťom, ktorým by absolvovanie trasy detských lanových preliezok, podľa zváženia sprevádzajúcej osoby, mohlo zhoršit ich zdravotný stav

12. Trampolína je určená pre všetky vekové kategórie. Z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti je vstup na trampolínu povolený iba v ponožkách!!! Saltá, premety a akékoľvek akrobatické prvky sa z dôvodu bezpečnosti detí prísne zakazujú.

13. Hojdačka lesa a Veveričkin skok sú určené pre deti a dospelých, ktorí spľňajú tieto predpoklady:
a. minimálna hmotnosť 20 kg / osoba
b. maximálna hmotnosť 120kg / osoba

Hojdačka lesa a Veveričkin skok nie sú vhodné pre:
a. tehotné ženy
b. osoby so srdcovou vadou
c. osoby, ktoré prekonali poranenia chrbtice
d. ostatné osoby, ktorým by absolvovanie atrakcií, podľa vlastného zváženia, mohlo zhoršit zdravotný stav

14. Konzumácia jedla a nápojov je povolená výhradne v priestoroch kaviarne a terasy.

15. V priestore kaviarne a na terase je zakázané konzumovať jedlo a pitie, ktoré nebolo zakúpené v kaviarni FUNNY PARKU. Výnimku tvoria potraviny pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami, alergiami a taktiež dojčenská strava, ktorú Vám radi na požiadanie ohrejeme.

16. V kaviarni a v zóne atrakcií je fajčiť prísne zakázané! Fajčiť je dovolené len na vonkajšej terase medzi kaviarňou a sociálnym zariadením.

17. Celá prevádzka je z bezpečnostných dôvodov zabezpečená kamerovým a protipožiarnym systémom.

18. Fotografovanie pre profesionálne účely alebo pre tlač je možné iba s povolením prevádzkovateľa.

19. Za bezpečnosť konštrukcií všetkých atrakcií ručí výrobca svojimi certifikátmi a vyhlásením o zhode, ktoré sú v súlade so slovenskými predpismi a predpismi Európskej únie. Konštrukcie a atrakcie sú pravidelne kontrolované výrobcom a personálom FUNNY PARKU.

20. Personál FUNNY PARKU je označený odevom s logom a je vyškolený pre prípad núdze. Dbajte na pokyny personálu a na informácie na tabuliach.

21. Prevádzkovateľ FUNNY PARKU si vyhradzuje právo zmeny cien a pravidiel prevádzky bez predošlého upozornenia.

22. Pri reklamáciách, sťažnostiach, pripomienkach či návrhoch neváhajte kontaktovať personál FUNNY PARKU alebo prevádzkovateľa cez e-mail info@funnypark.sk.

23. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z FUNNY PARKU bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného osoby a deti s agresívnym a rušivým správaním a každú osobu, ktorá poruší prevádzkový poriadok a pravidlá FUNNY PARKU. Posúdenie skutočností je v kompetencii personálu prevádzky.

24. Prevádzkovateľ FUNNY PARKU nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v areáli prevádzky.

25. Prevádzkovateľ FUNNY PARKU, neručí za prípadné straty, krádeže alebo škody na osobnom majetku počas pobytu v areáli prevádzky. Zistené krádeže, narušenie bezpečnosti alebo hrubé porušenie pravidiel prevádzky budú hlásené na polícii. Nájdené alebo zabudnuté veci budú uložené v kaviarni po dobu 14 dní.

26. V prípade poškodenia konštrukcií, zariadenia či iného majetku FUNNY PARKU je rodič alebo sprievod dieťaťa povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.
 

V Zákamennom, 01.05.2018
FUNNY PARK, Tanečník Zákamenné
 

Prevádzkovateľ:
Jopal Trading, s.r.o.
Štefánikova 269/22
029 01 Námestovo